COVID-19 gezondheidsmaatregelen


De overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door deze maatregelen te volgen, voorkomt u dat u ziek wordt en andere mensen besmet. Maar ons werk gaat door.

Voor zover mogelijk gelden de volgende regels:

  • Een afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd
  • De auditors beschikken over de producten die nodig zijn voor handhygiëne en de beschermingsmiddelen.
  • De operator neemt de nodige hygiënemaatregelen om de auditor veilig te ontvangen.
  •  De audit moet zo worden georganiseerd dat onnodige bijeenkomsten worden vermeden.
Indien nodig, een contactpersoon: info@bsqualicert.be wordt aangeduid zodat klanten en personeelsleden mogelijke besmetting door het COVID-19 coronavirus kunnen melden
 Zorg voor jezelf en voor anderen.
Juillie 2020
BT-18: Leveringen af-boerderij:
nieuwe versie


Het document "BT-18: Leveringen af-boerderij” is op 1 juli 2019 in werking getreden. Na een jaar van toepassing (en evaluatie) wordt een nieuwe versie van dit document gepubliceerd, waarbij rekening is gehouden met de feedback uit de sector (FCA-bedrijven, primaire producenten, certificatie-instellingen en consulenten).
Communicatie
FCA compleet

OVOCOM - Communicatie (FCA - G001)
FCA: Binnen de certificatieregeling van de FCA Standaard is een mogelijkheid & procedure voor uitstel voorzien : CC-01 punt 8.6.3 Afwijking ten gevolge van een instabiele toestand of een natuurramp. OVOCOM bevestigt dat gebieden getroffen door het Covid-19 virus in aanmerking komen voor de uitzondering bepaald in punt 8.6.3. 
 
G001: Audits kunnen gedurende de periode van de maatregelen van de regering uitgesteld worden zonder impact op de bonus van de onderneming.  De periode start op 13 maart 2020 en de einddatum zal uiteraard afhangen van de duur van de bijzondere maatregelen, rekening houdend met een overgangsfase.
 
 
Communicatie
FCA compleet
 
 
 

Communicatie
G001 compleet
OQUALIM - Communicatie 

De maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de COVID19-pandemie hebben een impact op de planning van audits die door uw certificatie-instelling worden uitgevoerd. Uw certificatie-instelling zal moeilijkheden ondervinden bij het plannen en uitvoeren van uw audits.
 
Deze maatregelen geven uw certificatie-instelling de mogelijkheid om verificaties uit te stellen met een maximum van zes maanden vanaf 16 maart 2020.
• Wanneer een geplande vervolgcontrole niet kan worden uitgevoerd, kan deze binnen in totaal 6 maanden worden uitgesteld .
• Indien de verlengingsaudit niet kan worden uitgevoerd, kan de geldigheid van het OQUALIM-certificaat met maximaal 6 maanden worden verlengd.


Communicatie
compleet 
QUALIMAT - Communicatie

  
De Covid-19-situatie impliceert moeilijkheden of zelfs onmogelijkheid om audits ter plaatse uit te voeren, maar kan ook van invloed zijn op uw mogelijkheden van documentaire audit of uw administratieve missies vanwege een gebrek aan personeel. We hebben ook besloten om een ​​eenvoudig apparaat op te zetten, waarbij we rekenen op de professionaliteit van iedereen en continuïteit in het respecteren van goede praktijken door de vervoerders.
Hiervoor sturen we je een lijst van de vervoerders die je volgt. Bij terugkomst willen wij het volgende ontvangen: - Uw ontvangstbevestiging van deze uitzonderlijke instructies, - Bevestiging van uw akkoord voor automatische verlenging van uw certificaat, - De nauwkeurigheid van de duur van verlenging (3 of 5 maanden) afhankelijk van de resultaten van de laatste audit . Voor uitbreidingen van certificaten die in dit verband zijn uitgegeven, worden geen factureringskosten in rekening gebracht.

Communicatie 
compleet

G040 - G033 - Communicatie


Zoals jullie ondertussen vernomen hebben, heeft het FAVV beslist dat ACS audits mogen opgeschort worden tot nader order.
Wanneer hierdoor ACS-certificaten zouden komen te vervallen, zal dat geen impact hebben op de berekening van bonus op de heffing van het FAVV, indien de betrokken bedrijven na de opheffing van de maatregelen terug gecertificeerd worden.
Aangezien de certificaten voor de private systemen Vegaplan en CodiplanPLUS, zich aligneren met de einddatum van het ACS certificaat, is dit voor ons nog geen oplossing. Daarom zullen wij de G033 en G040 certificaten die vervallen tussen 13/3/2020 en 30/4/2020, en waarvoor nog geen verlengingsaudit werd uitgevoerd en geregistreerd in onze databank, fictief verlengen tot 31/5/2020. Op die manier blijven de betrokken landbouwers zichtbaar in de Vegaplan-Codiplan databank, tot deze nieuwe einddatum. Er worden hierbij geen nieuwe pdf-certificaten, noch voor de ACS, noch voor de private lastenboeken gegenereerd. Die blijft op de oorspronkelijke datum staan. 
Communicatie 
compleet

CSA / GTP  - Communicatie 

De acties die worden ondernomen in reactie op de COVID19-pandemie hebben invloed op de planning van uw geplande audits in de komende maanden.
COVID-19 is immers aangewezen als een uitzonderlijke gebeurtenis en wij stellen maatregelen voor in het kader van toekomstige audits.
Deze maatregelen bieden uw certificatie-instelling de mogelijkheid om audits uit te stellen met een maximum van zes maanden vanaf 16 maart 2020.
Op deze manier bevestigen wij dat uw bedrijf tot de datum van uw volgende audit op de lijst van gecertificeerde leden blijft staan, die uiterlijk op 16 september 2020 kan worden ingesteld.
Communicatie
compleet


 
   

News